TOTEN ALMENNING

VELKOMMEN TIL

ALMENNINGSKONTORET

Almenningskontoret har flyttet. Følg link under for mer informasjon.

Bestyrer er tilgjengelig på telefon 95 55 06 79 eller på epost post@totenalm.no.

BEITEDYR

Ring beitelagets vakttelefon 930 73 363 om du ser skadde eller døde dyr

LODD 3

Toten almenning lodd nr. 3 yter virkesrett til alle bruksberettigede uten søknad. Denne ytelsen baserer seg på overskudd fra skogsdriften til Lodd nr. 3. 

Her vil du finne samlet informasjon

rundt årsberetninger fra 2011-2019.

LODD 4

LODD 5

Tildeling av rådyrjakt 2020.

AKTUELT

Image by Tim Schramm

ÅRSBERETNING LODD 3 2019

Forest Grass

ÅRSBERETNING LODD 4 2019

Image by Matthew Smith

ÅRSBERETNING LODD 5 2019

Bilde 09.03.2018, 11 29 49.jpg

PRISER PÅ ENKELTPASSERING PÅ ALLE ALLMENNINGSVEGER ØKES I 2019

Bilde 09.03.2018, 11 27 27.jpg

ÅRSKORT PÅ LODD 3 SINE VEGER

Bilde 09.03.2018, 11 05 06.jpg

ØNSKER DU BRØYTING?

VALGMANNTALLET FOR TOTEN ALMENNING

Valgmanntallet for Toten almenning lodd nr 3, 4 og 5 er lagt ut på almenningskontoret,

fra 31. januar 2020. Eventuelle klager på manntallet må framsettes for styret i den enkelte allmenning senest 3 uker etter at manntallet ble lagt ut.  

En vil minne om den plikt de bruksberettigede har for å melde skriftlig til allmenningsstyret

om endringer som har betydning for bruksrettsregisteret. Personer som ikke er oppført i valgmanntallet kan ikke stemme ved valget

HISTORIEN

"Vi Christian den Syvende av Guds Naade, Konge til Danmark og Norge de Venders og Gothers, Hertug til Slesvig, Holsteen, Stormarn, Ditmersken og Oldenborg. - Gjør vitterligt: at Vi ved Vores Resolution af 4 Januari 1804, allernaadigst have bevilget, at de os tilhørende, Totens vestre og søndre Almindinger i Totens Fogderi og Christians Amt /: dog med Undtagelse af de deri beliggende skyldsadt og uskyldsadte Pladse, samt de av Jens Hagen i bruk havende Jordstycker :/ maae til Ejendom overdrages Almuen i Toten Præstegjelde for Kjøbesumma 1500 rdr .........."

Slik lyder skjøtet fra Christian VII som ble utstedt 26. juni 1805 og tinglest 26. september samme år og som overdro almenningsområdet til jordeierne på Toten.

GENERELL KONTAKT

Adresse

Lenagata 39,

2850 Lena

E-post

post@totenalm.no

Telefon

955 50 679

STYRELEDER KONTAKT LODD 3-5

Styreleder Lodd 3

Lars Smedshammer

952 73 100

ls@lundeskog.no

Styreleder Lodd 4

Morten Bakkely

959 81 902

mobakkel@bbnett.no

Styreleder Lodd 5

Per Håkon Hveem

464 13 558

perhaakon@hveemelektro.no

 

KONTAKTSKJEMA