top of page
Image by Johannes Plenio

VELKOMMEN TIL

TOTEN ALMENNING

LODD 3

LODD 4

LODD 5

NYE BRUKSREGLER

Utkast til reviderte / justerte bruksregler for
Toten almenning lodd nr 1,2,3,4,5 og
Eina Almenning

Endringer i forhold til dagens bruksregler vedtatt 11. mars 1996 er markert med rød skrift i utkast til bruksregler.

 

Det er et krav i bygdealmenningsloven at et utkast til nye/reviderte bruksregler skal legges ut til gjennomsyn for de bruksberettigede i fire uker, etter forutgående kunngjøring om utleggelsen jf. Bygdealmenningsloven § 3-8 andre ledd  

 

Når bruksreglene har lagt ute til gjennomsyn i minst 4 uker vil de bli sendt sammen med eventuelle uttalelser fra de bruksberettigede til departementet for endelig godkjenning

NYTT BOMSYSTEM

Utkast til reviderte / justerte bruksregler for
Toten almenning lodd nr 1,2,3,4,5 og
Eina Almenning

Endringer i forhold til dagens bruksregler vedtatt 11. mars 1996 er markert med rød skrift i utkast til bruksregler.

 

Det er et krav i bygdealmenningsloven at et utkast til nye/reviderte bruksregler skal legges ut til gjennomsyn for de bruksberettigede i fire uker, etter forutgående kunngjøring om utleggelsen jf. Bygdealmenningsloven § 3-8 andre ledd  

 

Når bruksreglene har lagt ute til gjennomsyn i minst 4 uker vil de bli sendt sammen med eventuelle uttalelser fra de bruksberettigede til departementet for endelig godkjenning

Les mer på Totens blad

AKTUELT

Image by Tim Schramm
Forest Grass
Image by Matthew Smith
Bilde 09.03.2018, 11 29 49.jpg
bom-kamera.png

NYTT BOMSYSTEM FRA 2023

Bilde 09.03.2018, 11 05 06.jpg

ØNSKER DU BRØYTING?

VALGMANNTALLET FOR TOTEN ALMENNING

Valgmanntallet for Toten almenning lodd nr 3, 4 og 5 er lagt ut på almenningskontoret,

fra 31. januar 2020. Eventuelle klager på manntallet må framsettes for styret i den enkelte allmenning senest 3 uker etter at manntallet ble lagt ut.  

En vil minne om den plikt de bruksberettigede har for å melde skriftlig til allmenningsstyret

om endringer som har betydning for bruksrettsregisteret. Personer som ikke er oppført i valgmanntallet kan ikke stemme ved valget

HISTORIEN

"Vi Christian den Syvende av Guds Naade, Konge til Danmark og Norge de Venders og Gothers, Hertug til Slesvig, Holsteen, Stormarn, Ditmersken og Oldenborg. - Gjør vitterligt: at Vi ved Vores Resolution af 4 Januari 1804, allernaadigst have bevilget, at de os tilhørende, Totens vestre og søndre Almindinger i Totens Fogderi og Christians Amt /: dog med Undtagelse af de deri beliggende skyldsadt og uskyldsadte Pladse, samt de av Jens Hagen i bruk havende Jordstycker :/ maae til Ejendom overdrages Almuen i Toten Præstegjelde for Kjøbesumma 1500 rdr .........."

Slik lyder skjøtet fra Christian VII som ble utstedt 26. juni 1805 og tinglest 26. september samme år og som overdro almenningsområdet til jordeierne på Toten.

bottom of page